Anlage  6  "Schmiedeteile"

Zaunstab geschmiedet, gedreht, glatt, Profil vierkant  12 mm   ( Artikel Nr. 93 81 50 )
Füllstäbe glatt, Profil vierkant  12 mm
Außenrahmen Tor - Rechteckprofil kantengehämmert  60 x 40 x 2,5 mm  ( Artikel Nr.  93 55 60 )
Hespeneisen doppelt gelegt  30 x 8 x 5 mm  ( Artikel Nr. 93 82 95 )